blog.idnes.cz

 

blog.respekt.cz

 

vlasteneckenoviny.cz/miko

 

kehilaprag.cz/antisemitismus-v-cechach

 

kehilaprag.cz//komparace-nacistu-s-komunisty-je-snadna-i-komplikovana